no-img

فروشگاه سخت کوشان
اطلاعیه های سایت

صفحه جدا

درباره ما


بااهداسلام
۶سال قبل اولین وبلاگ سخت کوشان دربلاگفا sakhtkoshan-sjt.blogfa.com راه اندازی گردیدوبه علت استقبال بی نظیرشماعزیزان بافاصله ای بسیاراندک ۴ وبلاگ دیگرنیزشروع بکارنمودندتابدین صورت بتوان بطورتخصصی با همکاران ودانش آموزان کلیه ی پایه های اول تاششم مقطع ابتدایی تقابل داشت.

پس ازگذشت ۵سال ازراه اندازی وبلاگ های سخت کوشان باتوجه به مسائل مختلف منجمله خرابی ناگهانی بلاگفا وحذف شدن مطالب وبلاگ ها وبه بادرفتن زحمات طاقت فرسای وبلاگ نویسان و….درسال قبل یعنی سال ۱۳۹۴ تصمیم گرفته شدکه یک وبلاگ کلی که همه ی پایه های مقطع ابتدایی رانیزدربربگیردراه اندازی شودلذااین بارسخت کوشان فعالیت خودرادرسایت رزبلاگ متمرکزنمود ( sakhtkoshan.ir ) به این امیدکه خدمات رسانی بیشترداشته باشد.طی یکسال اخیربه سرعت بازدیدکننده های عزیزسخت کوشان ازبلاگفا به رزبلاگ آمده وسخت کوشان جایگاه خودرادررزبلاگ نیزپیدانمود.باتوجه به اینکه فایل ها وازمون های طراحی شده درسخت کوشان موردتاییدوحمایت بیدریغ دوستان وهمکاران قرارمی گرفت باتوصیه برخی دوستان تصمیم گرفته شدفروشگاهی درسایت فایل فارسی راه اندازی گرددتادرآن فروشگاه برخی فایل ها ومطالب سخت کوشان با بهایی ناچیزودرقالب فایل «ورد» به متقاضیان عرضه شود.نیت اصلی تاسیس فروشگاه این بودکه درآمداحتمالی حاصل ازآن صرف خدمات رسانی به دانش آموزان بااستعدادوخلاقی شودکه ازنظرمالی درمضیقه بوده وبنیه ی زیادی ندارندوبه شکرخدادرفاصله ی زمانی کوتاهی که ازتاسیس فروشگاه می گذردحمایت های شماعزیزان موجب گردیدکه بتوانیم به تعدادزیادی ازاین دانش آموزان کمک های موثری بکنیم .ضمن اینکه کلیه ی فایل ها ومحصولات فروشگاه مانندسابق بافرمت پی دی اف وبطوررایگان درسایت نیزقابل دانلودبودوفقط عزیزانی که متقاضی دریافت فایل های «ورد»بودندمبلغی راپرداخت می نمودند. درکناراین فعالیت هابه کلیه ی دبستان ها ومدارسی که درمناطق محروم بوده ومدیران محترم آن بامامکاتبه داشتند فایل های آموزشی ونمونه سوالات وآزمونها بطوررایگان ایمیل می شدواکنون نیزدرخدمت همه ی همکاران عزیزی که درمناطق محروم به تدریس اشتغال دارند هستیم تا کلیه ی محصولات فروشگاه خودرابدون پرداخت هیچ هزینه ای برایشان ایمیل کنیم .البته متاسفانه برخی ازدوستان دانسته یاناداسته فایل های فروشگاه راباهمان فرمت « ورد » دروبلاگ هایشان قرارمی دادندوبااین کارخودلطمه جبران ناپذیری به پیکره ی فروشگاه زده وبه واقع منافع دانش اموزان محروم تحت پوشش راموردتهدیدقراردادندتاجایی که فایل هاوحصولات سخت کوشان سرازفروشگاه های حرفه ای واینترنتی گردید.زحمت تهیه فایل هارادوستا سخت کوشان وهمکاران پرتلاشمان می کشیدندولی فروش آن ها توسط سایت هایی بودکه نه مدیرمشخصی داشت ونه مسئول معلومی !!! متاسفانه دراین بین همکارانی نیزبودندکه بانیت خوب همین اشتباه رامرتکب می شدندیعنی پس ازخریدهرمحصول همان فایل رابافرمت « ورد » دروبلاگ خودنیزقرارمی دادندایندوستان توجه نداشتندکه ازنظرقانونی محصولیکه خریداری می گرددفقط برای استفاده ی خریدارمی باشدوبه هیچ وجه خریدارحق به اشتراک گذاشتن آن راندارد.بطورمثال وقتی خریداری یک فیلم ویدویی راازفروشگاهی خریداری میکندفقط حق استفاده ی شخصی از ان راداردوهرگز اجازه ندارداین فیلم راخودبفروش رساند ویاحتی ان رابطوررایگان انتشاردهد،که اگراین می بود دیگرهیچ فروشگاهی پابرجانمی ماندالبته بااین دوستان صحبت گردیدواز این عزیزان خواسته شدکه فقط فایل هایی که ارم سخت کوشان رادارندمنتشرکنند.بایکی ازفروشگاه های حرفه ای نیزکه مبادرت به فروش محصولات می نمودچندین بارتذکرداده شدووقتی نتیجه ای نگرفتیم ازمجاری قانونی واردشده ونتیجه این شدکه خسارت قابل توجهی راپرداخت نمایند.

بازدید متوسط روزانه حداقل ۲۰۰۰۰ ( ۲۰ هزار) نشان دهنده ی اوج اعتمادشما عزیزان بودواین آمارروزبه روزدرحال افزایش بودوهست ولی متاسفانه ناگهان مجددا اتفاقاتی رخ دادکه همه چیزدگرگون شد!!!! گویی به هیچ یک ازسایت های میزبان ایرانی که به وبلاگ ها خدمات می دهندنمی شوداعتمادنمود.حدود دوماه قبل(آبان ۹۵ ) به یکباره تعدادزیادی ازوبلاگ های رزبلاگ نیزبسته شده تابدین صورت تجربه ی تلخ بلاگفا برای رزبلاگی هانیزتکرارگردد،گرچه خرابی رزبلاگ مانندبلاگفا نبودزیرااولاهمگانی نبوده وثانیا به سرعت برطرف شده وثالثاهیچ مطلبی حذف نگردید وفقط برای مدت حدود۲۰روزسایت ها بسته شده بودولی بهرحال این خرابی به هرسایت ووبلاگی ضربه زده وجایگاه آن رازیرسوال می برد.ضمن اینکه دروطل این مدت پاسخگوی تیکت های مدیران وبلاگ هانبودند تاحداقل موجب ارامش روحی آنان شوند

درهمین اثنابودکه سخت کوشان تصمیم گرفت یکباروبرای همیشه خودراازمعرض این تهدیدهانجات داده وبطورمستقل شروع بکارنماید.بااین نیت سفارش راه اندازی یک سایت مستقل داده شدتاسخت کوشان هاست ودامنه ای خصوصی داشته وازمالکیت سایت های میزبان مانندبلاگفا ،رزبلاگ و………. خارج گردد.

اکنون سایت جدید ومستقل سخت  کوشان باآدرس( http://sakhtkoshan.com ) درحال شکل گیری می باشدوفروشگاه مستقل سخت کوشان نیزمنشعب ازهمین سایت است .به لطف خدافروشگاه درهمین روزهاراه اندازی می گرددوسایت نیزحداکثرتاسالرزو تولد اولین وبلاگ سخت کوشان(که دربهمن ۸۹ بود)آماده ی بهره بردای خواهدگردید.

ازهمه ی همکاران ودوستان وبازدیدکننده های محترمی که تاامروزمشوق وپشتیبان سخت کوشان بوده اندتشکروقدردانی نموده وازهمگان دعوت می نماییم که ازاین پس مطالب درخواستی وموردنیاز خودرا ازسایت مستقل سخت کوشان دانلودنمایند.البته تامدتی محدود وبلاگ های قدیمی به کارخودادامه خواهنددادولی پس ازمدتی این وبلاگ ها غیرفعال شده وهمه ی فعالیت ها درهمین سایت انجام خواهدگرفت . درخاتمه ازهمه ی مدرسین،مولفین،سرگروه ها وهمکاران محترم وحتی دانش آموزان خلاقی که بدون هیچ چشم داشتی دورهم جمع شده ومحصولات فروشگاه سخت کوشان راتهیه ودرفروشگاه قرار می دهند،فدردانی وتشکر می نماییم.به امیدروزی که سخت کوشان بتوانددانش آموزان محروم اقصی نقاط کشوررانیزتحت چترحمایتی خودقراردهد.

باتوجه به اینکه این فروشگاه ومحصولات آن ثبت شده است ازهمه ی عزیزان خواهشمندیم ازانتشارفایل هاومطالب فروشگاه جداخودداری نمایندتادوباره موجبات سواستفاده ی برخی سایت های فروش حرفه ای مهیا نگردد. همانطورکه گفته شدبرخی دوستان ناآگاهانه و بانیت خوب برخی محصولات فروشگاه سخت کوشان رادروبلاگ خودقرار میدادندغافل ازاینکه تعدادی ازسایت های فروش حرفه ای همین محصولات رابه آسانی وبه رایگان برداشت کرده ودرسایت خودبه فروش می رساندند درنتیجه بجای اینکه نتیجه تلاش های همکاران مادرراه کمک رسانی وخدمات دهی به دانش آموزان محروم هزینه گردد، به جیب این افرادرفته وهمه زحمات سخت کوشان وتیم همراه به بادمی رفت . ازهمه ی خریداران عزیزخواهشمندیم کبه هیچ عنوان فایل های خریداری شده رادروبلاگ هایشان انتشارندهند. تنها فایل هایی که زمینه سخت کوشان داشته وآرم سخت کوشان داردمی تواند منتشرگردد.به آن دسته ازفروشنده های سیاری که درپوشش سایت های …… ظاهر شده وفایل های سخت کوشان راانتشاردهندهشدارمی دهیم که درصورت مشاهده این کارباآن ها بطورجدی برخوردخواهدشد.باتوجه به ثبت شدن محصولات فروشگاه سخت کوشان به راحتی قادرخواهیم بودکه این دسته از فرصت طلبان رابه چالش کشیده وحقوق دانش آموزان محروم تحت پوشش خودراازآن ها بازپس بگیریم .

ازهمه ی دوستان وبازدیدکننده های عزیزنیزانتظارداریم که درصورت مشاهده هرگونه سواستفاده مارادرجریان قراردهند.

باکمال تشکر وامتنان : تیم نظارتی سخت کوشان