no-img
فروشگاه سخت کوشان

ارائه دهنده ی برترین وبه روزترین فایل های آموزشی اول تاششم دبستان + آزمون های تیزهوشان


فروشگاه سخت کوشان
اطلاعیه های سایت سخت کوشان

مطالب

ZIP
پکیج ارزشیابی های نوبت اول پایه سوم – دی ماه ۹۵+پاسخنامه تشریحی
5500 تومان

پکیج ارزشیابی های نوبت اول پایه سوم – دی ماه ۹۵+پاسخنامه تشریحی


دراین بسته ی آموزشی 10 آزمون نوبت اول پایه سوم دبستان گنجانده شده است . آزمون های اصلی وکتبی نوبت اول پایه سوم بافرمت ورد تهیه شده ودراختیارشماقرارگرفته است .پاسخنامه های تشریحی آزمون های اصلی نیزدراین پوشه موجود می باشد. به همراه پوشه ی اصلی که همه ی آزمون هایش بافرمت ورد می باشد پوشه ای دیگرنیزبه عنوان هدیه ی خریدازفروشگاه سخت کوشان به شما اهدا میگردد.این پوشه رایگان شامل 6 [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۴ / دی / ۱۳۹۵   بازدید : 233    نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
ارزشيابي فارسی نیمسال اول- پایه سوم – دی ماه ۹۵
1300 تومان

ارزشيابي فارسی نیمسال اول- پایه سوم – دی ماه ۹۵


اگریک آزمون فارسی نوبت اول پایه سوم دبستان می خواهید بدون شک این آزمون مناسب شمااست . سوالات تستی وتشریحی وفعالیت هایی که دراین آزمون گنجانده شده به شمااین اجازه رامی دهدکه به بهترین نحوی ازکارخودودانش آموزخودارزشیابی بعمل آورید.رنگی بدون برخی متن ها وجداول موجب زیبایی ای ازمون شده ودانش اموزرابیشترترغیب به توجه ودقت درسوالات می نماید.آزمون درفرمت وردتهیه شده که البته فرمت پی دی اف نیزبالرم سخت کوشان درهمین [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۴ / دی / ۱۳۹۵   بازدید : 217    نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
ارزشيابي علوم نیمسال اول – پایه سوم – دی ماه ۹۵+پاسخنامه تشریحی
1300 تومان

ارزشيابي علوم نیمسال اول – پایه سوم – دی ماه ۹۵+پاسخنامه تشریحی


این محصول  ارزشیابی علوم نوبت اول پایه ی سوم درقالب «ورد»دمی باشد.این ازمون درقالب «پی دی اف»نیزتهیه گردیده که دراین پوشه موجودوویژه ی سایت ها می باشد.این آزمون شامل سوالات, فعالیت ها ومسئله های متنوع عینی ونمیه عینی استکه توسط هیئت علمی سایت سخت کوشان طراحی گردیده است .همانطورکه گفته شدسوالات بافرمت «ورد»تهیه شده تادرصورت نیازهمکاران بتوانندتغییراتی که مدنظرشان می باشدراانجام دهند. سطح سوالات متوسط بوده ومناسب برای دانش آموزان کلیه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۳ / دی / ۱۳۹۵   بازدید : 127    نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
پکیج آزمون های نوبت اول پایه دوم + ۱۳فایل آزمون بصورت رایگان
5500 تومان

پکیج آزمون های نوبت اول پایه دوم + ۱۳فایل آزمون بصورت رایگان


شماباخریداین بسته ی آموزشی 17 فایل مختلف آزمون های نوبت اول ، دیماه و..... رابافرمت های وردوپی دی اف دریافت میکنید. باتوجه به کثرت فایل ها حجم این بسته تاحدودی زیادمی باشد.وبایدهنگام دانلودشکیباباشید برای سهولت دردانلود این پوشه کم حجم وزیپ شده است.دراین بسته ی آموزشی  4 فایل بافرمت ورد قرارگرفته ودرپوشه ی رایگان نیز13فایل دیگرازآزمون های دی ماه و...... موجودمی باشد.تنوع فایل ها وازمون ها به شمااین انکان رامی دهد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۲ / دی / ۱۳۹۵   بازدید : 120    نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
ارزشيابي ریاضی نیمسال اول – پایه دوم – دی ماه ۹۵+پاسخنامه تشریحی
1300 تومان

ارزشيابي ریاضی نیمسال اول – پایه دوم – دی ماه ۹۵+پاسخنامه تشریحی


این پوشه حاوی فایل ورد وفایل پی دی اف ونیزپاسخنامه ی ازمون ریاضی نوبت اول پایه دوم دبستان می باشد. سوالات متنوع وروان این آزمون برای دانش آموزان دبستان های شهروروستا مناسب می باشدزیراباتوجه به مطالب ومفاهیم اصلی کتاب درسی انتخاب شده اندوسطح سوالات هم ترازبامطالب کتاب درسی می باشد برخی ویژگی های این آزمون: سوالات مهم وکلیدی ازکتاب درسی پاسخنامه تشریحی فرمت ورد وپی دی اف داشتن فضای کافی ومناسب برای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۲ / دی / ۱۳۹۵   بازدید : 54    نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
ارزشيابي فارسی نیمسال اول سری دوم – پایه دوم – دی ماه ۹۵(سری دوم)
1000 تومان

ارزشيابي فارسی نیمسال اول سری دوم – پایه دوم – دی ماه ۹۵(سری دوم)


این پوشه حاوی دومین سری ارزشیابی فارسی نوبت اول پایه ی ذوم دبستان درقالب «ورد»دمی باشد.این ازمون درقالب «پی دی اف»نیزتهیه گردیده که دراین پوشه موجودمی باشدوویژه ی سایت ها می باشد.این آزمون شامل سوالات, فعالیت ها ومسئله های متنوع  می باشدکه توسط همکاران ودوستان سایت سخت کوشان طراحی گردیده است ودرآمدناشی ازفروش آن برای دانش آموزان این همکارگرامی می باشد .همانطورکه گفته شدسوالات بافرمت «ورد»تهیه شده تادرصورت نیازهمکاران بتوانندتغییراتی که مدنظرشان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۲ / دی / ۱۳۹۵   بازدید : 87    نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
ارزشیابی علوم دوم نوبت اول- دیماه ۹۵+پاسخنامه تشریحی
1300 تومان

ارزشیابی علوم دوم نوبت اول- دیماه ۹۵+پاسخنامه تشریحی


این آزمون شامل 20 سوال متنوع اعم ازعینی ونیمه عینی می باشدکه باطراحی زیباواستاندارددردوصفحه پشت وروتهیه شده است .این فایل آماده ی تکثیروبرگزاری آزمون درکلیه ی دبستان های شهروروستامی باشد.اگرمی خواهیدآزمون علوم نوبت اول پایه دوم دبستان بابودجه بندی دی ماه راداشته باشیدحتمااین فایل راتهیه نمایید. سوالات روان وکاربردی باطراحی زیبابصورت تمام رنگی موجب می گرددکه دانش آموزان باتوجه وعلاقه ییشتری به سوالات پاسخ بدهند. برخی ویژگی های این آزمون ♣ سوال درست [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۰ / دی / ۱۳۹۵   بازدید : 183    نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
ارزشيابي فارسی نیمسال اول – پایه دوم – دی ماه ۹۵
1400 تومان

ارزشيابي فارسی نیمسال اول – پایه دوم – دی ماه ۹۵


اگرمی خواهیدآزمون بنویسیم نوبت اول پایه دوم دبستان بابودجه بندی دی ماه راداشته باشیدحتمااین فایل راتهیه نمایید. سوالات روان وکاربردی باطراحی زیبابصورت تمام رنگی موجب می گرددکه دانش آموزان باتوجه وعلاقه ییشتری به سوالات پاسخ بدهند.فونت این آزمون مشابه فونت نوشته های کتاب فارسی سال دوم دبستان می باشد تابرای دانش آموزان خواندن جملات راحت ترباشد. برخی ویژگی های این ازمون فرمت ورد، قابل وبرایش واضافه کردن نام دبستان وآموزگار سوالات مفهومی وروان فونت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۰ / دی / ۱۳۹۵   بازدید : 82    نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
ارزشيابي اجتماعی نیمسال اول – پایه سوم – دی ماه ۹۵+پاسخنامه تشریحی
1300 تومان

ارزشيابي اجتماعی نیمسال اول – پایه سوم – دی ماه ۹۵+پاسخنامه تشریحی


شماباخریداین بسته ی اموزشی یکی ازبهترین وکامل ترین نمونه سوالات آزمون اجتماعی نوبت اول پایه سوم رادریافت خواهدیدنمودوچنانچه ازهمکاران فرهنگی باشیدمی توانیددرصورت نیازبرخی سوالات آن راعوض کرده یاویرایش نمایید. این ازمون در2 فرمت ورد و پی دی اف تهیه شده است که البته باتوجه به اینکه اکثرمشتریان فروشگاه سخت کوشان فرهنگی بوده وسایت یاوبلاگ نیزدارند فرمت پی دی اف دارای ارم ونام سخت کوشان است که بتوانندآنرادرسایت خودنیزانتشاردهند. این آزمون دارای20 [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۹ / دی / ۱۳۹۵   بازدید : 70    نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
ارزشيابي ریاضی نیمسال اول – پایه سوم – دی ماه ۹۵+پاسخنامه تشریحی
1500 تومان

ارزشيابي ریاضی نیمسال اول – پایه سوم – دی ماه ۹۵+پاسخنامه تشریحی


شماباخریداین محصول ارزشیابی ریاضی نوبت اول پایه ی سوم درقالب «ورد»رادریافت می کنیداین آزمون شامل سوالات متنوع وفعالیت های مهم می باشدکه باطراحی زیباواستاندارددردوصفحه پست وروتهیه شده است .این فایل آماده ی تکثیروبرگزاری ازمون درکلیه ی دبستان های شهروروستامی باشد.سوالات این آزمون توسط هیئت علمی سخت کوشان طراحی گردیده وباتوجه به بودجه بندی کتب درسی می باشد.این آزمون درقالب «پی دی اف»نیزتهیه گردیده وویژه ی سایت ها است. برخی ویژکی های این [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۹ / دی / ۱۳۹۵   بازدید : 77    نویسنده : سید جواد تزرقی