no-img

فروشگاه سخت کوشان
اطلاعیه های سایت

مطالب

آرشیو » دانلود ها
ZIP
بانک آزمون های پایه اول دبستان_اسفندماه(۲۳آزمون ریاضی،فارسی وعلوم مختلف)
20000 تومان

بانک آزمون های پایه اول دبستان_اسفندماه(۲۳آزمون ریاضی،فارسی وعلوم مختلف)


این محصول حاوی 23 آزمون مختلف پایه اول بابودجه بندی اسفند ماه می باشد. 13 آزمون  مختلف ریاضی، 6آزمون مختلف فارسی و4آزمون مختلف علوم دراین بسته آموزشی قرارداده شده است.این آزمون هابافرمت پی دی اف می باشندوکه دراختیار فروشگاه سخت کوشان قرارداده شده اندشماباخریداین محصول حدود 30 درصد تخفیف خواهیدگرفت. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 03 / مارس / 2024   بازدید : 93   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون فارسی پایه اول دبستان_اسفندماه(۶آزمون فارسی مختلف)
10000 تومان

آزمون فارسی پایه اول دبستان_اسفندماه(۶آزمون فارسی مختلف)


باتهیه ی این بسته شما 6 آزمون مختلف فارسی پایه اول دبستان بابودجه بندی اسفندماه راخواهیدداشت. همه ی این 6 آزمون هابافرمت پی دی اف بوده که توسط آقای فرجی جمع آوری شده وبه فروشگاه سخت کوشان ارسال گردیده است.شمامی توانیدباتوجه به سطح دانش آموزان خودیکی ازاین نمونه سوالات راانتخاب نمایید. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 02 / مارس / 2024   بازدید : 49   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون علوم پایه اول دبستان_اسفندماه(۴آزمون علوم مختلف)
10000 تومان

آزمون علوم پایه اول دبستان_اسفندماه(۴آزمون علوم مختلف)


شماباخریداین بسته درحقیقت4 آزمون مختلف علوم پایه اول دبستان بابودجه بندی اسفندماه خواهیدداشت.این آزمون هابافرمت پی دی اف می باشدوتوسط یکی ازهمکاران جمع آوری شده وبه فروشگاه سخت کوشان ارسال گردیده است.شمامی توانیدباتوجه به سطح دانش آموزان خودیکی ازاین نمونه سوالات راانتخاب نموده وپس ازتکثیردراختیاردانش آموزان خودقراردهید.ویاگلچینی ازسوالات منتخب ازچند برگه راجدانموده ونمونه سوالی جدید طراحی نمایید. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 02 / مارس / 2024   بازدید : 51   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون ریاضی پایه اول دبستان_اسفندماه(۱۳آزمون ریاضی مختلف)
10000 تومان

آزمون ریاضی پایه اول دبستان_اسفندماه(۱۳آزمون ریاضی مختلف)


این بسته حاوی 13 آزمون مختلف ریاضی پایه اول دبستان بابودجه بندی اسفندماه می باشد. همه آزمون هابافرمت پی دی اف بوده که توسط یکی ازهمکاران جمع آوری شده وبه فروشگاه سخت کوشان ارسال گردیده است.شمامی توانیدباتوجه به سطح دانش آموزان خودیکی ازاین نمونه سوالات راانتخاب نموده وپس ازتکثیردراختیاردانش آموزان خودقراردهید.ویاگلچینی ازسوالات منتخب ازچند برگه راجدانموده ونمونه سوالی جدید طراحی نمایید. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 02 / مارس / 2024   بازدید : 66   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
بانک آزمون های پایه دوم دبستان(۴۶ آزمون مختلف)نوبت اول-دیماه
20000 تومان

بانک آزمون های پایه دوم دبستان(۴۶ آزمون مختلف)نوبت اول-دیماه


بانک یاگنجینه ی آزمون های پایه دوم دبستان حاوی 46 آزمون مختلف ریاضی،علوم وفارسی نوبت اول بابودجه بندی دیماه می باشدکه توسط همکاران مختلف طراحی شده اندو مربوط به مدارس مختلف سراسرکشورمی باشند .همگی فایل ها بافرمت"پی دی اف" بوده وبرخی دارای پاسخنامه هم هستند.این محصول حاوی 3 پوشه ی مختلف می باشدکه درپوشه اول 16 آزمون ریاضی ودرپوشه ذوم 20 آزمون فارسی ودرپوشه آخرنیز 10 آزمون علوم قرارداده شده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 05 / ژانویه / 2024   بازدید : 125   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون فارسی پایه دوم دبستان(۲۰ آزمون مختلف)نوبت اول_دیماه+۲ فایل ارنده رایگان
10000 تومان

آزمون فارسی پایه دوم دبستان(۲۰ آزمون مختلف)نوبت اول_دیماه+۲ فایل ارنده رایگان


این محصول حاوری 20 آزمون کاربردی فارسی نیمسال اول پایه دوم دبستان می باشدکه سوالات آنهاباتوجه بودجه بندی دی ماه طراحی گردیده اندودردبستان های سراسرکشورمورداستفاده قرارگرفته اند. باتهیه ی این محصول شمامجموعه ای کامل ازآزمون های فارسی دی ماه دبستان های سراسرکشوررا خواهید داشت که باتوجه به سطح علمی دانش آموزان خودمی توانیدمناسب ترین آزمون راازبین این فایل هاانتخاب نمایید.بجز 20 آزمون مختلف 2 فایل ارزشمند هم درایبن بسته قرارگرفته [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 05 / ژانویه / 2024   بازدید : 102   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون علوم پایه دوم دبستان(۱۰آزمون مختلف)نوبت اول_دیماه
10000 تومان

آزمون علوم پایه دوم دبستان(۱۰آزمون مختلف)نوبت اول_دیماه


10 آزمون کاربردی مدادکاغذی و عملکردی مختلف علوم نیمسال اول بابودجه بندی دی ماه حمع آوری گردیده ودراین بسته  قرارداده شده است.این فایل ها توسط یکی ازهمکاران جمع آوری گردیده  وسپس برای سایت سخت کوشان ارسال شده است.یکی از این آزمون هاکه توسط سایت سخت کوشان طراحی شده  دارای پاسخنامه تشریحی بوده ولی بقیه پاسخنامه ندارند..باتهیه ی این محصول شمامجموعه ای کامل ازآزمون های علوم دی ماه دبستان های سراسرکشور  [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 05 / ژانویه / 2024   بازدید : 86   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون ریاضی پایه دوم دبستان( ۱۶آزمون مختلف)_نوبت اول-دیماه
10000 تومان

آزمون ریاضی پایه دوم دبستان( ۱۶آزمون مختلف)_نوبت اول-دیماه


دراین بسته کم حجم شده 16 آزمون مختلف ریاضی نیمسال اول بابودجه بندی دی ماه قرارداده شده که توسط همکاران جمع آوری وطبقه بندی گردیده  ودراختیارسایت سخت کوشان قرارداده شده است.البته 2 تاازآزمون هاتوسط سایت سخت کوشان طراحی شده که دارای پاسخنامه تشریحی هم می باشند.باتهیه ی این بسته شمامجموعه ای کامل ا زآ زمن های ریاضی دی ماه دبستان های سراسرکشورخواهیدداشت که ا زتنوع زیادی برخورداهستند. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 05 / ژانویه / 2024   بازدید : 159   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
بانک آزمون های پایه اول دبستان(۶۵آزمون مختلف)نوبت اول-دیماه
20000 تومان

بانک آزمون های پایه اول دبستان(۶۵آزمون مختلف)نوبت اول-دیماه


بانک آزمون های پایه اول دبستان حاوی 65 آزمون مختلف ریاضی،علوم،بنویسیم واملای تصویری نوبت اول یادیماه می باشدکه توسط همکاران جمع آوری شده وبرای سایت سخت کوشان ارسال شده است.این آزمون ها مربوط به مدارس مختلف سراسرکشورمی باشد وهمگی بافرمت"پی دی اف"هستند.این محصول حاوی 3 پوشه یمختلف می باشدکه درپوشه اول 26 آزمون ریاضی ودرپوشه ذوم 26آزمون بنویسیم واملای تصویری ودرپوشه آخرنیز 13 آزمون علوم قرارداده شده است. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 02 / ژانویه / 2024   بازدید : 224   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون علوم پایه اول دبستان(۱۳آزمون مختلف)-نوبت اول یادیماه
10000 تومان

آزمون علوم پایه اول دبستان(۱۳آزمون مختلف)-نوبت اول یادیماه


باتهیه این محصول شما 13 آزمون علوم دی ماه پایه اول دبستان رادریافت میکنید. پاین آزمون ها بافرمت"پی دی اف" بوده و توسط همکاران جمع آوری شده وبرای سایت سخت کوشان ارسال شده است.این آزمون ها مربوط به مدارس مختلف سراسرکشورمی باشند. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 02 / ژانویه / 2024   بازدید : 86   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون های بنویسیم واملای تصویری(۲۶ آزمون مختلف)پایه اول دبستان-نوبت اول(دیماه)
10000 تومان

آزمون های بنویسیم واملای تصویری(۲۶ آزمون مختلف)پایه اول دبستان-نوبت اول(دیماه)


این پوشه ی کم حجم شده حاوی 26 آزمون مختلف بنویسیم واملای تصویری پایه اول دبستان می باشدکه بافرمت"پی دی اف" وبرخی بافرمت "ورد"هستند کلیه ی فایل هاتوسط همکاران جمع آوری شده وبرای سایت سخت کوشان ارسال شده است.این آزمون ها مربوط به مدارس مختلف سراسرکشورمی باشد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 02 / ژانویه / 2024   بازدید : 156   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون ریاضی پایه اول دبستان(۲۶ آزمون مختلف)-نوبت اول،دیماه
10000 تومان

آزمون ریاضی پایه اول دبستان(۲۶ آزمون مختلف)-نوبت اول،دیماه


این محصول حاوی 26 آزمون مختلف ریاضی پایه اول دبستان می باشدکه توسط همکاران جمع آوری شده وبرای سایت سخت کوشان ارسال شده است.این آزمون ها مربوط به مدارس مختلف سراسرکشورمی باشد وهمگی بافرمت"پی دی اف"هستند.ازدوستانی که دراین زمینه باماهمکاری نموده اندپیشاپیش تشکر مینماییم. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 02 / ژانویه / 2024   بازدید : 174   نویسنده : سید جواد تزرقی
DOC
ارزشیابی ورودی به پایه پنجم دبستان +محصول شماره۲
3000 تومان

ارزشیابی ورودی به پایه پنجم دبستان +محصول شماره۲


ارزشیابی ورودی به پایه پنجم دبستان +محصول شماره2   این ارزشیابی ورودی ازتولیدات همکاران بوده وبافرمت "ورد" می باشد وبراحتی قایل ویرایش وتغییرهست. سوالات ازمطال کلیدی ومهم پایه چهارم طراحی گردیده ومناسب برای دانش آموزان دبستان های شهروروستا می باشند. فایل آزمون فاقد نام دبستان،طراح ویا تبلیغات بوده ودرصورت نیاز به راحتی می توانید نام دبستان وآموزگاررادران تایپ نموده ویادرصورت لزوم برخی سوالات راویرایش نمایید. هزینه ی خرید این آزمون ازهزینه ی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / سپتامبر / 2023   بازدید : 187   نویسنده : سید جواد تزرقی
DOC
ارزشیابی ورودی به پایه پنجم دبستان +محصول شماره۳
3000 تومان

ارزشیابی ورودی به پایه پنجم دبستان +محصول شماره۳


ارزشیابی ورودی به پایه پنجم دبستان +محصول شماره3   این ارزشیابی ورودی ازتولیدات همکاران بوده وبافرمت "ورد" می باشد وبراحتی قایل ویرایش وتغییرهست. سوالات ازمطال کلیدی ومهم پایه چهارم طراحی گردیده ومناسب برای دانش آموزان دبستان های شهروروستا می باشند. فایل آزمون فاقد نام دبستان،طراح ویا تبلیغات بوده ودرصورت نیاز به راحتی می توانید نام دبستان وآموزگاررادران تایپ نموده ویادرصورت لزوم برخی سوالات راویرایش نمایید. هزینه ی خرید این آزمون ازهزینه ی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / سپتامبر / 2023   بازدید : 209   نویسنده : سید جواد تزرقی
DOC
ارزشیابی ورودی به پایه پنجم دبستان +محصول شماره۱ شامل ۳ ارزشیابی مختلف
3000 تومان

ارزشیابی ورودی به پایه پنجم دبستان +محصول شماره۱ شامل ۳ ارزشیابی مختلف


ارزشیابی ورودی به پایه پنجم دبستان +محصول شماره1 شامل 3 ارزشیابی مختلف   3 نمونه مختلف دراین فایل قرارگرفته است که بافرمت "ورد" می باشد وبراحتی قایل ویرایش وتغییرهست. سوالات ازمطال کلیدی ومهم پایه چهارم طراحی گردیده ومناسب برای دانش آموزان دبستان های شهروروستا می باشند. فایل آزمون فاقد نام دبستان،طراح ویا تبلیغات بوده ودرصورت نیاز به راحتی می توانید نام دبستان وآموزگاررادران تایپ نموده ویادرصورت لزوم برخی سوالات راویرایش نمایید. هزینه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / سپتامبر / 2023   بازدید : 190   نویسنده : سید جواد تزرقی